Miljøarbeid

Itegra er en del av Komplett Group og har nettbutikker i Norge, Sverige og Danmark. Komplett Group er ISO 14001 sertifisert som er den internasjonale standarden for miljøstyring. Sertifiseringen bekrefter at vi arbeider aktivt med å redusere vår belastning på det ytre miljøet.

Vi skal drive en sunn virksomhet preget av ansvar for ansatte, samfunn og miljø. Vi vil, som et minimum, alltid overholde de lokale miljølovene der hvor vi driver vår virksomhet. Vi skal kontinuerlig forbedre vårt miljøarbeid og være den ledende innenfor vår bransje. 

Vi forventer at alle våre leverandører samarbeider med oss for å oppfylle våre miljømessige ambisjoner. Miljøkrav er en sentral del av kontraktene vi inngår. Vi ønsker aktivt å informere om vårt miljøarbeid og ha en god dialog med våre interessenter rundt miljøspørsmål. 

Itegra skal:

  • I den grad det er økonomisk forsvarlig, prioritere miljømerkede eller miljøtilpassede produkter ved innkjøp

  • Ha et bevisst miljøforhold til våre leverandører

  • Arbeide forebyggende og aktivt følge utviklingen innen miljøområdet

  • Ta hensyn til ytre miljø ved vurdering av nye produkter, teknikker eller teknologier

  • Jobbe for en relevant miljømerking av våre produkter

  • La kommunikasjonen av miljøspørsmål bygge på fakta og helhetssyn og gjennomsyres av åpenhet og tydelighet

  • Gjennom informasjon, holdningsskapende arbeid og inkludering bidra til å styrke miljøbevisstheten blant de ansatte


Transport
Itegra har ingen transport i egen regi. Frakt av produkter skjer ”kollektivt” gjennom transportører som Postnord, DSV og Bring. Disse har alle fokus på miljøet, og leverer miljøregnskap til oss. En stor del av transporten skjer i containere som blir flyttet fra vei til jernbane for å redusere utslipp av CO2.


EE-avfall
Utrangert elektrisk/elektronisk utstyr (EE-avfall) kan leveres gratis til alle forhandlere av slike produkter. Private forbrukere kan også levere elektriske/elektroniske produkter gratis til kommunale gjenbruksstasjoner for gjenvinning. Utrangert utstyr kan også leveres inn til våre Pick-up-Point. Itegra er medlem av Elretur som håndterer EE-avfall basert på ”Forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter” fastsatt av Miljøverndepartementet 16. mars 1998. Itegra er pålagt å inkludere miljøavgift i prisen på alle produkter. Dette er en offentlig avgift som finansierer returordningen og sikrer best mulig håndtering av EE-avfall og gjenvinning av råvarer i kasserte produkter.


Kildesortering
Itegra har systemer for sortering av trevirke, plast, papp, papir, restavfall, matavfall, EE-avfall og metaller. Vår avtale med Grønt Punkt sikrer gjenvinning av bølgepapp/massivpapp. Alle ansatte har tilrettelagt for kildesortering av papir. Vi har en kildesorteringsgrad på 93 %.


Emballasje
Itegras hovedleverandør av emballasje er miljøfyrtårnsertifisert. All plast som benyttes er miljøvennlig, kan resirkuleres og brennes uten å avgi farlige gasser. I pappemballasjen som brukes er det benyttet returfiber (innsamlet papiravfall som er resirkulert) som råstoff i produksjonen.


Energiforbruk
Itegra har identifisert flere områder for å redusere energiforbruket i kontorer og lager. Det er implementert systemer for å overvåke strømforbruk, og tidsbrytere i deler av lokalene. Serverparken bruker energi fra temperaturen ute til å kjøle ned servere og teknisk utstyr og dette har bidratt til at energiforbruket er redusert med 25 – 30 %.


Valg av leverandører
Itegra stiller miljøkrav ved valg av leverandører. Vi ønsker aktivt å påvirke våre leverandører og samarbeidspartnere til sammen med oss å ta vare på miljøet.


Redusert reisevirksomhet
Itegra har implementert videokonferanse for å redusere vår reisevirksomhet. I tillegg oppfordres ansatte til å benytte kollektivtrafikk.

Et grønnere Itegra
Alle Itegras medarbeidere har gjennomført miljøopplæring. Det er stort engasjement i forhold til vår miljøsatsing og sammen har vi fokus på å skape et grønnere Itegra.