Salgsbetingelser

Betingelser

Anvendelse

Disse vilkårene og betingelsene får anvendelse på alle salg fra Itegra til næringsdrivende, såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom.


Kunder

Itegra selger kun til kunder som er Forhandlere.

Inngåelse av kjøpsavtale

For å gjøre et kjøp hos Itegra må man først søke om forhandlerstatus og godta disse salgsbetingelsene. Når forhandlersøknaden er godkjent, kan ordre legges inn på itegra.no. Når ordren er mottatt, sender Itegra en ordrebekreftelse på mottatt bestilling til den e-postadressen som er oppgitt i forbindelse med bestillingen. Ordrebekreftelsen er en bekreftelse på at Itegra har mottatt bestillingen din, men ikke en bekreftelse på at en bindende avtale er inngått. En bindende avtale er først inngått når Itegra har sendt en sendingsbekreftelse.


Produktinformasjon

All informasjon som finnes i Itegras produktmateriell og produktkataloger etc. både fysisk og på nett, kan bli endret/justert uten særskilt varsel.

Det tas forbehold om feil i produktinformasjon på nett. Itegra er ikke bundet av feilinformasjon som Forhandleren innså eller burde ha innsett var feil.


Priser

Alle priser er oppgitt eks. mva, miljøgebyrer og leveringskostnader. Alle ekspederte ordre vil i tillegg bli belastet frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted og vekt. Itegra belaster frakt etter transportørens gjeldende satser. Itegra har et ordregebyr på kr. 75,- på ordre under kr. 500,-.

Dersom det har forekommet feilprising i annonser, nettbutikken eller lignende, som Forhandleren innså eller burde ha innsett var feil, har Itegra rett til ensidig å terminere ordren. Itegra har alltid rett til å terminere ordren dersom den angitte prisen avviker med 15 % eller mer av normal utsalgspris.


Fakturagebyr

Som et ledd i vår miljøsatsning ønsker vi heretter å sende faktura elektronisk.

Du har tre valgmuligheter:

    • Faktura på e-post (PDF-vedlegg)
    • EHF (elektronisk handelsfaktura)
    • Faktura pr. post (belastes med fakturagebyr på 75,-)


Levering/Risikoovergang/Mangler

Varene leveres Ex works Itegras lager i Sandefjord.

Forhandler kan kjøpe en fraktgaranti på kr 35,- eks mva, som innebærer at Itegra tar ansvar for tapt/skadet gods. Dersom du ønsker bistand fra Itegra ved synlig skade, må dette meldes til oss innen kl. 16:00 neste virkedag. Ved skjult skade må dette meldes Itegra innen åtte virkedager. Dersom man ikke har betalt for fraktgarantien, går risikoen for skade over på Forhandler når varen blir overgitt til transportør. Dersom det oppdages at en vare har fysiske skader, må emballasjen ikke kastes av hensyn til dokumentasjon og retur.


Betaling/Morarenter

Dersom ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser netto kontant. Dersom faktura ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid høyeste morarente i.h.t. morarenteloven. Ved eventuelt betalingsmislighold forbeholder Itegra seg retten til, uten nærmere varsel, kun å levere varer mot kontant betaling/oppkrav.


Salgspant - Eiendomsrett

Itegra forbeholder seg salgspant i produkter som ikke er beregnet på videresalg, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkt overlevert Forhandler til demonstrasjonsformål, utlån o.l. merkes med Itegras eiendomsrett av Forhandler og holdes adskilt fra Forhandlers varelager.


Reklamasjon

Forhandler må uten ugrunnet opphold etter at en bestilling er gjennomført gi beskjed om eventuelle uoverensstemmelser mellom en ordre og ordrebekreftelsen. Forhandleren skal ved mottak av produktene kontrollere at disse er i overenstemmelse med ordren og senest åtte (8) dager etter mottak gi beskjed om eventuelle avvik. Dersom det oppdages at en vare har fysiske skader, må emballasjen ikke kastes av hensyn til dokumentasjon og retur.

Forhandler må reklamere til Itegra over eventuelle mangler innen rimelig tid etter at Forhandleren oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler. Det understrekes at eventuelle utgifter til frakt o.a. i forbindelse med reklamasjon eller retur må dekkes av Forhandler.


Retur

Uavhentede varer som sendes i retur til oss uten avtale, og uten feil eller mangler, blir belastet med et gebyr på kroner 250,- eks. mva.

Tilbakelevering av varer som er feilbestilt (ikke-defekte varer), krediteres med dagens verdi minus et gebyr på minimum kr 500,- eks. mva. per ordre. Dette gjelder kun dersom varen er uåpnet og salgbar som ny.

Dersom varen ikke kan selges som ny, vil vi avkorte krediteringen med 20% for å dekke vårt tap på produktet ved videresalg, eller returnere produktet tilbake. Dette gjelder ikke software med brutt forsegling - dette tas ikke i retur.


Erstatningsansvar

Itegra fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i tilfeller hvor Itegra forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal ansvaret begrenses til den kjøpesummen som er betalt for det mangelfulle/forsinkede produktet.

 


Force Majeure

Itegra er ikke forpliktet til å levere produktene så lenge det foreligger en hindring som følge av en hendelse utenfor Itegras kontroll. Slike hendelser inkluderer, men er ikke begrenset til, brann, krig, opprør, naturkatastrofer, streik, arbeidskonflikter, pandemier, lovendringer, mangel på tilgjengelige transportmidler, begrensninger i energiforsyningen, samt mangler ved eller forsinkelser fra underleverandører eller produsenter. Hvis forholdet vedvarer i mer enn en måned, har Itegra rett til å heve kjøpsavtalen med umiddelbar virkning.


Eksport

Forhandler forplikter seg til selv å innhente skriftlig godkjennelse før produkter eksporteres til de land hvor det fortsatt eksisterer eksportrestriksjoner.

Personopplysninger

Itegra samler inn og behandler personopplysninger i forbindelse med kjøpet ditt. Mer informasjon om dette finner du i vår personvernerklæring.

https://www.itegra.no/kundeservice/om-itegra/personvern/


Lover og tvister

Disse vilkårene er underlagt norsk rett.

Dersom det oppstår en tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av disse vilkårene, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene reise sak for domstolene med Vestfold tingrett som vedtatt verneting.

 

Se også vår personvernerklæring.