Salgsbetingelser

Betingelser

Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alle salg fra Itegra, såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom.


Kunder

Itegra selger kun til kunder som er Forhandlere eller Partnere.


Produktinformasjon

Alle oppgaver og data som finnes i Itegras produktmateriell og produktkataloger etc., kan bli endret/justert uten særskilt skriftlig varsel. Forhandler vil ved ordrebekreftelse bli underrettet om de forandringer som eventuelt har funnet sted. Det tas forbehold om feil i produktinformasjon på web da dette kan endres fra produsent uten forvarsel. Itegra er da ikke erstatningsansvarlig i etterkant.


Priser

Varer innkjøpt i valuta er prissatt etter dagens valutakurs. Itegra forbeholder seg retten til å korrigere priser dersom våre kostpriser endres +/- 2 % fra ordredato. Dersom det har forekommet feilprising av vesentlig størrelse (+- 15%) fra Itegra sin side, så kan Itegra ensidig slette eller avvise ordre. Alle priser er oppgitt eks. mva, miljøgebyrer og ex-works Itegras lager. Alle ekspederte ordre vil i tillegg bli belastet frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted og vekt. Itegra belaster frakt etter transportørens gjeldende satser. Dersom Forhandler mener at fakturert pris avviker fra det opplyste ved ordredato, må dette meldes til Itegra innen 8-åtte virkedager regnet fra levering. Itegra har et ordregebyr på kr. 75,- på ordre under kr. 500,-.


Fakturagebyr

Som et ledd i vår miljøsatsning ønsker vi heretter å sende faktura elektronisk.

Du har tre valgmuligheter:

    • Faktura på e-post (PDF-vedlegg)
    • EHF (elektronisk handelsfaktura)
    • Faktura pr. post (belastes med fakturagebyr på 75,-)


Levering/Risikoovergang/Mangler

Varene leveres Ex works Itegras lager i Sandefjord.

Itegra tar ansvar for tapt/skadet gods igjennom en fraktgaranti på kr 35,- eks mva. Skal Itegra bistå med hjelp ved synlig skade må dette meldes inn til oss innen kl 16:00 neste virkedag. Ved skjult skade må dette meldes Itegra innen åtte virkedager. Dersom man har fraskrevet seg fraktgarantien går risikoen for skade over på forhandler når varen blir overgitt til transportør. Forhandler skal ved mottak av varer kontrollere at disse stemmer overens med ordrebekreftelse og senest innen to virkedager etter mottak reklamere eventuelt avvik.


Betaling/Morarenter

Dersom ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser netto kontant. Dersom faktura ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid høyeste morarente i.h.t. morarenteloven. Ved eventuelt betalingsmislighold forbeholder Itegra seg retten til, uten nærmere varsel, kun å levere varer mot kontant betaling/oppkrav.


Salgspant - Eiendomsrett

Itegra forbeholder seg salgspant i produkter som ikke er beregnet på videresalg, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkt overlevert Forhandler til demonstrasjonsformål, utlån o.l. merkes med Itegras eiendomsrett av Forhandler og holdes adskilt fra Forhandlers varelager.


Reklamasjon

Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven. Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler. Forhandler forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Forhandleren skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er i overstemmelse med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik. Eventuell garanti til Forhandler eller forhandlerens kunde, vil følge produsentens fastsatte garanti for produktet. Itegra gir ikke Forhandler eller forhandlerens kunde, egen garanti på produktene. Det understrekes at eventuelle utgifter til frakt o.a. i forbindelse med reklamasjon eller retur må dekkes av kunden.


Retur

Uavhentede varer som sendes i retur til oss uten avtale, og uten feil eller mangler blir belastet med et gebyr på kroner 250,- eks. mva.

Tilbakelevering av varer som er feilbestilt eller ikke ønskes alikevel (ikke-defekte varer), krediteres med dagens verdi minus et gebyr på minimum kr 500,- eks. mva. per ordre. Dette gjelder kun dersom varen er uåpnet og salgbar som ny. 

Dersom varen ikke kan selges som ny, vil vi avkorte krediteringen med 20% for å dekke vårt tap på produktet ved videresalg, eller returnere produktet tilbake. Dette gjelder ikke software med brutt forsegling - dette tas ikke i retur.


Erstatningsansvar

Itegra fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Itegra forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.


Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er Itegra erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke - jfr. pkt. 8.


Force Majeure

Er Itegra forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering i henhold til pkt. 8 foran, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt herunder hos Itegra eller enhver annen omstendighet når partene ikke med rimelige midler kan påvirke den, så som, men ikke begrenset til, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, offentlige restriksjoner såvel nasjonalt som internasjonalt, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved, eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Itegra fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kredittere den mangelfulle varens kjøpesum.


Eksport

Forhandler forplikter seg til selv å innhente skriftlig godkjennelse før produkter eksporteres til de land hvor det fortsatt eksisterer eksportrestriksjoner.


Tvister

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av Avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 - voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Ved søksmål som måtte falle utenfor voldgiftsavtalen anses Sandefjord herredsrett som vedtatt verneting.

 

Se også vår personvernerklæring.